!!!ВАЖНО!!!

Връщане и замяна на стоки само от понеделник до петък 09:00-17:00ч и събота 09:00-14:00ч при управителя на фирма “ВИЛАЗ”

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на

стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката,

при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или

експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или

услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил

търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на

стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с

друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя

първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез

ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на

ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да

претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга,

съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на

ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114.

(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да

претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или

за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от

него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на

рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията,

съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и

документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на

стоката или услугата с договореното;

  1. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две

години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на

несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни

от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето,

необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение

между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил

търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за

предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането

на срока на търговската гаранция.

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат

рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на

предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) При предявяване на

рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се

издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в

регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект,

където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на

търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде

предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в

които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена

стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло

на потребителя.

Чл. 128. (1) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.)

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се

съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване

на иск.